dijous, 7 de novembre de 2013

Models d'educació multilingüe/plurilingüe

El sistema valencià i el sistemà català

Cronogrames

Per acabar d'assolir els coneixements podeu fer una ullada als cronogrames dels annexos de l'Ordre de 30 de juny de 1998 (DOGV de 14 de juliol) que estableix els programes d'educació bilingüe enriquits en Primària.
http://www.docv.gva.es/datos/1998/07/14/pdf/1998_X5768.pdf