divendres, 27 de febrer del 2015

Temari, professorat i temporalització del curs de Capacitació del valencià. Grup 2, Elx


TEMES
PROFESSORS
DATES ORIENTATIVES
TEMA 1. Característiques fonològiques, morfològiques, lexicosemàntiques, sintàctiques i discursives del valencià.
Joan Vicent Calafat

des del
20 de febrer
fins al
6 de març

(5 sessions)
TEMA 2. Comunicació i variació. La variació lingüística del valencià.
Joan Vicent Calafat
TEMA 4. Marc comú europeu de referència per a les llengües, marc legal de l’educació plurilingüe a Espanya i a la comunitat valenciana.
Joan Vicent Calafat
TEMA 5. Els programes d’educació plurilingüe a la Comunitat valenciana. Documents de planificació de centre.
Joan Vicent Calafat
Joan Vicent Calafat


des del
25 abril
fins al
5 de juny

10 sessions
TEMA 6. Fonaments de la Psicolingüística en relació amb el procés d’aprenentatge de l’alumnat de cada etapa.
Joan Vicent Calafat
TEMA 7. Enfocaments, conceptes i terminologia relacionada amb l’aprenentatge integrat de llengües i continguts i la seua relació amb les competències bàsiques.
Joan Vicent Calafat
TEMA 14. Disseny de seqüències didàctiques i tasques per a l’aprenentatge integrat de
llengües i continguts.
Joan Vicent Calafat
TEMA 9. El llenguatge d’aula. Tractament de les habilitats lingüístiques descrites en el Marc Europeu de referència per a les llengües
Joan Vicent Calafat
TEMA 15. L’avaluació en l’aprenentatge integrat de llengua i contingut: planificació,
procediments i instruments. El tractament de l’error.
Joan Vicent Calafat

TEMA 3. Comprensió i producció de textos acadèmics orals i escrits en valencià.
Josep Ramon Bernabeu
des del
7 de març
fins al
24 d’abril

10 sessions
TEMA 8. Anàlisi i desenrotllament de materials i recursos per a l’aprenentatge.
Josep Ramon Bernabeu
TEMA 10. Metodologia d’integració de recursos de tecnologies de la informació i la comunicació per a l’aprenentatge i la col·laboració de l’alumnat.
Josep Ramon Bernabeu
TEMA 11. Desenrotllament professional docent: metodologia d’investigació en l’aula i col·laboració amb el professorat.
Josep Ramon Bernabeu
TEMA 12. Incorporació de la dimensió europea en l’educació, els programes europeus en l’àmbit educatiu.
Josep Ramon Bernabeu
TEMA 13. Els llenguatges específics i d’especialitat. Recursos lexicogràfics i terminològics en valencià.
Josep Ramon Bernabeu

divendres, 20 de febrer del 2015

Quadern de la UAhttp://www.scribd.com/doc/100509874/quadern-de-valencia-mitja
http://www.slideshare.net/mantoniabr/solucionari-quadern-valenci-mitj

Calendari del curs

L'horari del curs és:
              - Divendres de 16.30 a 20.30h.
              - Dissabte de 9.30 a 13.30h.

Pel que fa al calendari del curs:
20, 21, 27, 28 febrer
6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 març
17, 18, 24, 25 abril
8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 maig
5, 6, 12, 13, 19, 20 de juny

Benvinguda als estudiants del 2n quadrimestre de Capacitació de la seu d'Elx

Bon dia,
Tota la informació la podreu trobar en:  http://cultura.umh.es/elx/
El més important són els...


CRITERIS DE CORRECCIÓ


En la correcció es tindran en compte 4 parts que són avaluables independentment:

1a. Test. És un qüestionari amb 40 preguntes, cada pregunta tindrà de 2 a 6 ítems.
Per a aprovar cal encertar un mínim de 25 respostes. Les respostes no encertades no descompten.

2a. Supòsit. Es tracta d’una prova d’expressió escrita. Seran facilitats dos supòsits i l’alumnat
haurà de triar-ne un. Es tindrà en compte el contingut amb un 60% i les propietats textuals amb un 40 %. Quant a la correcció ortogràfica i morfosintàctica, es permetrà un màxim de 10 errades (faltes ortogràfiques del tipus: accentuació, consonantisme, vocalisme,  barbarismes, incorreccions amb la flexió verbal, relatius, etc.).

3a. Unitat Didàctica. A més dels continguts que ha d’incloure la unitat didàctica, s’avaluarà
 la competència lingüística comunicativa a través d’una exposició oral d’una unitat
 didàctica feta per l’alumnat (C1).
 A més a més, caldrà que l’alumnat lliure la unitat didàctica al docent.

4a. Ressenyes. L’alumnat lliurarà, obligatòriament, durant el curs dues ressenyes de lectures o documentals triats pel professorat.

5a. Assistència. L’assistència és obligatòria en un 80%. Per tant, l’alumne només pot faltar a un 20% de les classes que equival a 24 de 120 hores presencials (6 sessions). Si no compleix el requisit de l’assistència, l’alumne no podrà superar el curs de capacitació.
 
El resultat de l’avaluació del curs serà una única nota, APTE o NO APTE.
Per a ser APTE en la nota final, l’alumne haurà d’aconseguir un 50% o una nota superior en cada una de les parts1.
Si l’alumne és considerat NO APTE en alguna part, tindrà dret a recuperar-la en la data que siga fixada per fer la recuperació del segon quadrimestre.

Els criteris lingüístics són els específics del nivell C1. Podeu consultar-los en: http://ve.umh.es/blogs/valencia/cursos/nivells/certificat_C1.pdf

divendres, 13 de febrer del 2015

Històries del paradís

Xavi Sarrià és el cantant del grup valencià Obrint Pas. A més, és l'autor del llibre Històries del Paradís. Personalment, em va sorpendre perquè la tipologia narrativa és variada i el ritme de l'escriptura sorprenent. M'ha enxisat! Llegiu un fragment en pdf i a veure que us sembla.


A més, podeu escoltar la música en: http://www.myspace.com/obrintpas

dimecres, 4 de febrer del 2015

Complir o acomplir?

Resposta

Les denominacions complir i acomplir no són del tot sinònimes i tenen un matís diferent de significat.

D'una banda, la forma complir vol dir 'executar del tot una cosa promesa, manada'. Per exemple:
Des que el conec sempre compleix tot el que em promet.
Per avui ja en té prou, ja ha complert totes les ordres del dia.
Era una dona de paraula, sempre ho complia tot.
També s'utilitza la construcció complir amb en el sentit de 'fer el propi deure, les pròpies promeses':
No hi ha dia que no compleixi amb els terminis establerts.

D'altra banda, la forma acomplir té un sentit més general i només designa 'executar, portar a cap'. Per exemple:
L'equip d'investigació ha acomplert les tasques de recerca.
Un cop el projecte estava definit, la junta va acomplir els treballs necessaris
.
Tenint en compte aquesta informació, en aquestes frases els usos de complir i acomplir no són del tot sinònims i, per tant, no són intercanviables.

Optimot