divendres, 30 de maig del 2014

Criteris d'AvaluacióCRITERIS DE CORRECCIÓ


En la correcció es tindran en compte 4 parts que són avaluables independentment:

1a. Test. És un qüestionari amb 40 preguntes, cada pregunta tindrà de 2 a 6 ítems.
Per a aprovar cal encertar un mínim de 25 respostes. Les respostes no encertades no descompten.

2a. Supòsit. Es tracta d’una prova d’expressió escrita. Seran facilitats dos supòsits i l’alumnat
haurà de triar-ne un. Es tindrà en compte el contingut amb un 60% i les propietats textuals amb un 40 %. Pel que fa a la correcció ortogràfica i morfosintàctica, es permetrà un màxim de 10 errades (faltes ortogràfiques del tipus accentuació, consonantisme, vocalisme, barbarismes, incorreccions amb la flexió verbal, relatius, etc.).

3a. Unitat Didàctica. A més dels continguts que ha d’incloure la unitat didàctica, s’avaluarà
 la competència lingüística comunicativa a través d’una exposició oral d’una unitat
 didàctica feta per l’alumnat (C1).
 A més a més, caldrà que l’alumnat lliure la unitat didàctica al docent.

4a. Ressenyes. L’alumnat lliurarà, obligatòriament, durant el curs dues ressenyes de dues
 lectures triades pel professorat.
 
El resultat de l’avaluació del curs serà una única nota, APTE o NO APTE.
Per a ser APTE en la nota final, l’alumne haurà d’aconseguir un 50% o una nota superior en cada una de les parts1.
Si l’alumne és considerat NO APTE en alguna part, tindrà dret a recuperar-la en la data que siga fixada per fer la recuperació del segon quadrimestre.

Els criteris lingüístics són els específics del nivell C1. Podeu consultar-los en: http://ve.umh.es/blogs/valencia/cursos/nivells/certificat_C1.pdf


1. Excepte en el test, en què cal encertar 25 respostes.

divendres, 9 de maig del 2014

Avaluació

Mireu aquesta entrada perquè us mostrarà altra visió de l'avaluació. Què és una rúbrica, com fer-la, bancs... però també us dóna informació de l'autoavaluació i el portfolio.
https://sites.google.com/site/avaluemavalueuavaluen/home

A més, ja us he parlat de Neus Sanmartí, hi apareix en l'apartat de recursos i, us he llegit trossos de l'article. "Avaluar per desenvolupar competències i avaluar competències"