dijous, 25 de setembre del 2014

Capacitació. TemariCAPACITACIÓ

MÒDUL LINGÜÍSTIC: 60 hores
TEMA 1. Característiques fonològiques, morfològiques, lexicosemàntiques, sintàctiques i discursives del valencià.
TEMA 2. Comunicació i variació. La variació lingüística del valencià.
TEMA 3. Comprensió i producció de textos acadèmics orals i escrits en valencià.
TEMA 4. Fonaments de la psicolingüística en relació amb el procés d’aprenentatge de l’alumnat de cada etapa.
TEMA 5. Els llenguatges específics i d’especialitat. Recursos lexicogràfics i terminològics en valencià.
TEMA 6. Anàlisi i desenrotllament de materials i recursos per a l’aprenentatge.

MÒDUL JURÍDIC: 60 hores
TEMA 7. Marc comú europeu de referència per a les llengües, marc legal de l’educació plurilingüe a Espanya i a la comunitat valenciana.
TEMA 8. Els programes d’educació plurilingüe a la Comunitat valenciana. Documents de planificació de centre.
TEMA 9. Incorporació de la dimensió europea en l’educació, els programes europeus en l’àmbit educatiu.

MÒDUL DIDÀCTIC: 120 hores
TEMA 10. Disseny de seqüències didàctiques i tasques per a l’aprenentatge integrat de llengües i continguts.
TEMA 11. Enfocaments, conceptes i terminologia relacionada amb l’aprenentatge integrat de llengües i continguts i la seua relació amb les competències bàsiques.
TEMA 12. El llenguatge d’aula. Tractament de les habilitats lingüístiques descrites en el Marc Europeu de referència per a les llengües
TEMA 13. Metodologia d’integració de recursos de tecnologies de la informació i la comunicació per a l’aprenentatge i la col·laboració de l’alumnat.
TEMA 14. Desenrotllament professional docent: metodologia d’investigació en l’aula i col·laboració amb el professorat.
TEMA 15. L’avaluació en l’aprenentatge integrat de llengua i contingut: planificació, procediments i instruments. El tractament de l’error.

divendres, 19 de setembre del 2014

Algú ha errat en l'accentuació i l'apostrofació. Corregeix el text!

La societat europea actual es caracteritza per la seua diversitat cultural i linguistica, en que comunicar-se es converteix en una necessitat prioritaria per el enteniment intercultural i la cohesio social. Als ultims anys, es cada vegada major la importancia de les llengues estrangeres en relacio amb els nous desafiaments relacionats amb la construccio de la identitat plurilingue i pluricultural de Europa del segle XXI.
El ensenyament i el aprenentatge de llengues estrangeres es han convertit doncs en un objectiu educatiu ja que, d'una banda, contribuixen a la educacio integral de el alumnat i, de una altra, fomenten el enteniment entre pobles i la relacio amb cultures diferents.
La Conselleria de Educació, Formacio i Ocupacio de la Generalitat, conscient de la importancia dels idiomes estrangers i seguint les recomanacions del Consell d'Europa, aposta per fomentar el plurilinguisme en els centres escolars, introduint el ensenyament i el aprenentatge de llengues estrangeres, l'angles fonamentalment, en edats cada vegada mes primerenques.
Conscient tambe que esta formacio ha de estendre se a tot el professorat de la Comunitat Valenciana, la Direccio General de Innovacio, Ordenacio i Qualitat Educativa de la Conselleria de Educació, Formacio i Ocupacio, a traves del Servici de Formacio del Professorat (SFP) i de la xarxa de Centres de Formacio, Innovacio i de Recursos Educatius (CEFIRE), proposa un Pla de Formacio en Llengues Estrangeres. Este Pla es compon de diverses accions diferenciades pero relacionades entre si:
  • Un itinerari de formacio linguistica en Valencia.
  • Un itinerari de formacio linguistica en angles, a traves de cursos semipresencials.
  • Un programa integral de suport a el ensenyament i a el aprenentatge de llengues consistent en una formacio metodologica (TILC).
La formacio permanent del professorat en llengues estrangeres es una de les prioritats del Pla de Formacio del Professorat, on es busca potenciar la millora de la seua ensenyança i els programes plurilingues. Aixi en el Article 12. Formacio del professorat del DECRET 127/2012, de 3 d'agost, del Consell, pel qual es regula el plurilinguisme en la ensenyança no universitaria en la Comunitat Valenciana. [2012/7817] se establix que la Conselleria competent en materia de educació facilitara la formacio continua del professorat en valencia i en angles, a traves de la Direccio General competent en materia de formacio del professorat.

dijous, 18 de setembre del 2014

Quadern de Valencià Mitjàhttp://www.scribd.com/doc/100509874/quadern-de-valencia-mitja
http://www.slideshare.net/mantoniabr/solucionari-quadern-valenci-mitj

Horaris 1r quadrimestre de Capacitació

120 HORES PRESENCIALS+ 120 HORES NO PRESENCIALS
                                      Divendres (16:30 a 20:30) i dissabtes (9:30 a 13:30)
                                                                  Campus d'Elx

Dies de classe:
SETEMBRE: 19, 20 26, 27
OCTUBRE: 3, 4, 17, 18, 24, 25,
NOVEMBRE: 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29
DESEMBRE: 12, 13, 19, 20
GENER: 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31

Assistència del 80% i examen (2 convocatòries)
Informació variada: http://cultura.umh.es/en/elx/

Criteris d'avaluació de Capacitació

CRITERIS DE CORRECCIÓ


En la correcció es tindran en compte 4 parts que són avaluables independentment:

1a. Test. És un qüestionari amb 40 preguntes, cada pregunta tindrà de 2 a 6 ítems.
Per a aprovar cal encertar un mínim de 25 respostes. Les respostes no encertades no descompten.

2a. Supòsit. Es tracta d’una prova d’expressió escrita. Seran facilitats dos supòsits i l’alumnat
haurà de triar-ne un. Es tindrà en compte el contingut amb un 60% i les propietats textuals amb un 40 %. Pel que fa a la correcció ortogràfica i morfosintàctica, es permetrà un màxim de 10 errades (faltes ortogràfiques del tipus accentuació, consonantisme, vocalisme, barbarismes, incorreccions amb la flexió verbal, relatius, etc.).

3a. Unitat Didàctica. A més dels continguts que ha d’incloure la unitat didàctica, s’avaluarà
 la competència lingüística comunicativa a través d’una exposició oral d’una unitat
 didàctica feta per l’alumnat (C1).
 A més a més, caldrà que l’alumnat lliure la unitat didàctica al docent.

4a. Ressenyes. L’alumnat lliurarà, obligatòriament, durant el curs dues ressenyes de dues
 lectures triades pel professorat.
 
El resultat de l’avaluació del curs serà una única nota, APTE o NO APTE.
Per a ser APTE en la nota final, l’alumne haurà d’aconseguir un 50% o una nota superior en cada una de les parts1.
Si l’alumne és considerat NO APTE en alguna part, tindrà dret a recuperar-la en la data que siga fixada per fer la recuperació del segon quadrimestre.

Els criteris lingüístics són els específics del nivell C1. Podeu consultar-los en: http://ve.umh.es/blogs/valencia/cursos/nivells/certificat_C1.pdf


1. Excepte en el test, en què cal encertar 25 respostes.