dijous, 25 de setembre del 2014

Capacitació. TemariCAPACITACIÓ

MÒDUL LINGÜÍSTIC: 60 hores
TEMA 1. Característiques fonològiques, morfològiques, lexicosemàntiques, sintàctiques i discursives del valencià.
TEMA 2. Comunicació i variació. La variació lingüística del valencià.
TEMA 3. Comprensió i producció de textos acadèmics orals i escrits en valencià.
TEMA 4. Fonaments de la psicolingüística en relació amb el procés d’aprenentatge de l’alumnat de cada etapa.
TEMA 5. Els llenguatges específics i d’especialitat. Recursos lexicogràfics i terminològics en valencià.
TEMA 6. Anàlisi i desenrotllament de materials i recursos per a l’aprenentatge.

MÒDUL JURÍDIC: 60 hores
TEMA 7. Marc comú europeu de referència per a les llengües, marc legal de l’educació plurilingüe a Espanya i a la comunitat valenciana.
TEMA 8. Els programes d’educació plurilingüe a la Comunitat valenciana. Documents de planificació de centre.
TEMA 9. Incorporació de la dimensió europea en l’educació, els programes europeus en l’àmbit educatiu.

MÒDUL DIDÀCTIC: 120 hores
TEMA 10. Disseny de seqüències didàctiques i tasques per a l’aprenentatge integrat de llengües i continguts.
TEMA 11. Enfocaments, conceptes i terminologia relacionada amb l’aprenentatge integrat de llengües i continguts i la seua relació amb les competències bàsiques.
TEMA 12. El llenguatge d’aula. Tractament de les habilitats lingüístiques descrites en el Marc Europeu de referència per a les llengües
TEMA 13. Metodologia d’integració de recursos de tecnologies de la informació i la comunicació per a l’aprenentatge i la col·laboració de l’alumnat.
TEMA 14. Desenrotllament professional docent: metodologia d’investigació en l’aula i col·laboració amb el professorat.
TEMA 15. L’avaluació en l’aprenentatge integrat de llengua i contingut: planificació, procediments i instruments. El tractament de l’error.