divendres, 19 de setembre de 2014

Algú ha errat en l'accentuació i l'apostrofació. Corregeix el text!

La societat europea actual es caracteritza per la seua diversitat cultural i linguistica, en que comunicar-se es converteix en una necessitat prioritaria per el enteniment intercultural i la cohesio social. Als ultims anys, es cada vegada major la importancia de les llengues estrangeres en relacio amb els nous desafiaments relacionats amb la construccio de la identitat plurilingue i pluricultural de Europa del segle XXI.
El ensenyament i el aprenentatge de llengues estrangeres es han convertit doncs en un objectiu educatiu ja que, d'una banda, contribuixen a la educacio integral de el alumnat i, de una altra, fomenten el enteniment entre pobles i la relacio amb cultures diferents.
La Conselleria de Educació, Formacio i Ocupacio de la Generalitat, conscient de la importancia dels idiomes estrangers i seguint les recomanacions del Consell d'Europa, aposta per fomentar el plurilinguisme en els centres escolars, introduint el ensenyament i el aprenentatge de llengues estrangeres, l'angles fonamentalment, en edats cada vegada mes primerenques.
Conscient tambe que esta formacio ha de estendre se a tot el professorat de la Comunitat Valenciana, la Direccio General de Innovacio, Ordenacio i Qualitat Educativa de la Conselleria de Educació, Formacio i Ocupacio, a traves del Servici de Formacio del Professorat (SFP) i de la xarxa de Centres de Formacio, Innovacio i de Recursos Educatius (CEFIRE), proposa un Pla de Formacio en Llengues Estrangeres. Este Pla es compon de diverses accions diferenciades pero relacionades entre si:
  • Un itinerari de formacio linguistica en Valencia.
  • Un itinerari de formacio linguistica en angles, a traves de cursos semipresencials.
  • Un programa integral de suport a el ensenyament i a el aprenentatge de llengues consistent en una formacio metodologica (TILC).
La formacio permanent del professorat en llengues estrangeres es una de les prioritats del Pla de Formacio del Professorat, on es busca potenciar la millora de la seua ensenyança i els programes plurilingues. Aixi en el Article 12. Formacio del professorat del DECRET 127/2012, de 3 d'agost, del Consell, pel qual es regula el plurilinguisme en la ensenyança no universitaria en la Comunitat Valenciana. [2012/7817] se establix que la Conselleria competent en materia de educació facilitara la formacio continua del professorat en valencia i en angles, a traves de la Direccio General competent en materia de formacio del professorat.