dilluns, 16 de desembre del 2019

Guia del candidat 2019

Bon dia,
Molts de vosaltres us presentareu a les PUC (certificació del nivell corresponent), seria força recomanable que llegíreu les característiques del procés. Aquesta és l'última guia publicada, al febrer publicaran la d'enguany.


dimecres, 11 de desembre del 2019

Compra, llença, compra


Què és l'obsolescència programada?Pautes per a fer un comentari crític:

El comentari crític d’una obra és la part més difícil, sobretot si no es coneix prou bé el tema o no se'n té una opinió formada. En aquest cas, adoptar una posició crítica es pot aconseguir si s’empren les pautes que es detallen a continuació.
[1] En primer lloc, cal valorar l’actualitat del tema: és encara vigent o ja està desfasat? Com se situaria l’opinió de l’autor dins l’estat d’opinió actual? Amb quin corrent o grup s’identifica?
[2] Un cop s’ha analitzat i valorat l’actualitat, cal valorar la intencionalitat de l’autor (per què escriu això?) i l’actitud que té respecte al tema: pressupòsits ètics, històrics, polítics, filosòfics, religiosos, etc.
[3] També cal parar esment als elements preliminars de l’obra, el títol i la introducció, i analitzar si el text satisfà les expectatives creades o, altrament, si funcionaria millor un altre títol o introducció, més adequada al discurs posterior.
[4] Un altre aspecte que cal avaluar és l’habilitat de l’autor per utilitzar les fonts. S’ha de considerar si l’autor utilitza la documentació necessària i dóna referència exacta de les fonts.
[5] També s’ha d’analitzar la coherència del text: l’exposició està estructurada lògicament? Hi ha equilibri entre les diverses parts? Hi ha contradiccions? L’autor omet dades que contradirien la seva tesi? Quines conseqüències es desprenen de les tesis de l’autor?
[6] Finalment, cal considerar l’estil de l’escriptor i el to de l’obra. En aquest sentit, cal parar atenció a la varietat de mecanismes estilístics que usa per crear una prosa viva i memorable. Utilitza algun recurs per cridar l’atenció? Repeteix mots o frases? Alguns patrons de frase característics? Quin to té: seriós, humorístic, trist, sarcàstic...? És el to apropiat per a l’audiència i l’objectiu?

En tot cas, cal tenir en compte que qualsevol opinió sobre determinats aspectes de l’obra ha de ser argumentada amb exemples i raons. El comentari és, per tant, l’apartat argumentatiu per excel·lència de la ressenya. 

dimarts, 10 de desembre del 2019

Poesia

Si us agrada la poesia i la música, trobareu delerosa aquesta combinació. Piqueu la imatge i gaudiu-ne sense nosa!

L'apostrofació davant de les sigles i els acrònims


4.9.1. Pronunciació sil·làbica
Davant dels acrònims i les sigles que es pronuncien com a mots, s’apostrofen els
articles el i la, i la preposició de, d’acord amb les regles generals d’apostrofació.

 l’INCANOP (masculí)
 el PIB
 l’ONU (femení)
 l’UCI (femení)
 la IATA
 la UOC
 la UFEC
 la NASA
 d’USO
 de RENFE

4.9.2. Pronunciació lletrejada
En el cas de les sigles que es llegeixen lletra a lletra, es considera la forma que tenen
en pronunciar-les, tenint en compte que l’accent recau sobre la vocal tònica corresponent a la pronunciació de la darrera lletra. A partir d’això, se segueixen les regles
generals d’apostrofació.

Davant d’una sigla que comença amb vocal, l’article el i la preposició de s’apostrofen
sempre, però l’article la no s’apostrofa si la vocal inicial és i o u.
 l’IPC l’i-pe-ce
 l’OAP l’o-a-pe
 la IBM la i-be-ema
 la UPC la u-pe-ce
 d’ADN d’a-de-ena
 d’UGT d’u-ge-te

Si la lletra inicial és una consonant, els articles el i la, i la preposició de, només
s’apostrofen quan el nom d’aquesta consonant comença amb vocal.
 el PP
 la CEE
 de DDT
 l’FMI
 l’NBA
 d’FM