dimarts, 10 de desembre del 2019

L'apostrofació davant de les sigles i els acrònims


4.9.1. Pronunciació sil·làbica
Davant dels acrònims i les sigles que es pronuncien com a mots, s’apostrofen els
articles el i la, i la preposició de, d’acord amb les regles generals d’apostrofació.

 l’INCANOP (masculí)
 el PIB
 l’ONU (femení)
 l’UCI (femení)
 la IATA
 la UOC
 la UFEC
 la NASA
 d’USO
 de RENFE

4.9.2. Pronunciació lletrejada
En el cas de les sigles que es llegeixen lletra a lletra, es considera la forma que tenen
en pronunciar-les, tenint en compte que l’accent recau sobre la vocal tònica corresponent a la pronunciació de la darrera lletra. A partir d’això, se segueixen les regles
generals d’apostrofació.

Davant d’una sigla que comença amb vocal, l’article el i la preposició de s’apostrofen
sempre, però l’article la no s’apostrofa si la vocal inicial és i o u.
 l’IPC l’i-pe-ce
 l’OAP l’o-a-pe
 la IBM la i-be-ema
 la UPC la u-pe-ce
 d’ADN d’a-de-ena
 d’UGT d’u-ge-te

Si la lletra inicial és una consonant, els articles el i la, i la preposició de, només
s’apostrofen quan el nom d’aquesta consonant comença amb vocal.
 el PP
 la CEE
 de DDT
 l’FMI
 l’NBA
 d’FM