divendres, 20 de febrer del 2015

Benvinguda als estudiants del 2n quadrimestre de Capacitació de la seu d'Elx

Bon dia,
Tota la informació la podreu trobar en:  http://cultura.umh.es/elx/
El més important són els...


CRITERIS DE CORRECCIÓ


En la correcció es tindran en compte 4 parts que són avaluables independentment:

1a. Test. És un qüestionari amb 40 preguntes, cada pregunta tindrà de 2 a 6 ítems.
Per a aprovar cal encertar un mínim de 25 respostes. Les respostes no encertades no descompten.

2a. Supòsit. Es tracta d’una prova d’expressió escrita. Seran facilitats dos supòsits i l’alumnat
haurà de triar-ne un. Es tindrà en compte el contingut amb un 60% i les propietats textuals amb un 40 %. Quant a la correcció ortogràfica i morfosintàctica, es permetrà un màxim de 10 errades (faltes ortogràfiques del tipus: accentuació, consonantisme, vocalisme,  barbarismes, incorreccions amb la flexió verbal, relatius, etc.).

3a. Unitat Didàctica. A més dels continguts que ha d’incloure la unitat didàctica, s’avaluarà
 la competència lingüística comunicativa a través d’una exposició oral d’una unitat
 didàctica feta per l’alumnat (C1).
 A més a més, caldrà que l’alumnat lliure la unitat didàctica al docent.

4a. Ressenyes. L’alumnat lliurarà, obligatòriament, durant el curs dues ressenyes de lectures o documentals triats pel professorat.

5a. Assistència. L’assistència és obligatòria en un 80%. Per tant, l’alumne només pot faltar a un 20% de les classes que equival a 24 de 120 hores presencials (6 sessions). Si no compleix el requisit de l’assistència, l’alumne no podrà superar el curs de capacitació.
 
El resultat de l’avaluació del curs serà una única nota, APTE o NO APTE.
Per a ser APTE en la nota final, l’alumne haurà d’aconseguir un 50% o una nota superior en cada una de les parts1.
Si l’alumne és considerat NO APTE en alguna part, tindrà dret a recuperar-la en la data que siga fixada per fer la recuperació del segon quadrimestre.

Els criteris lingüístics són els específics del nivell C1. Podeu consultar-los en: http://ve.umh.es/blogs/valencia/cursos/nivells/certificat_C1.pdf