dimecres, 29 d’octubre de 2014

C2: Ompliu els buits amb S, SS, C, Ç, Z, TZ

a) El comi___ari va trobar els co___os de dues persones a___a___inades di___abte
pa___at.
b) Su___anna està conven___uda que vas pa___ar l’examen per ca___ualitat, perquè no et
vas esfor___ar gens i no sabies cap lli___ó.
c) Viu a l’entre___òl, al costat d’uns grans maga___ems.
d) El club està trave___ant un mal moment a cau___a de la le___ió del davanter ___entre.
e) El fill de la prince___a de Mo___ambic i la duque___a de Vene___uela s’han ca___at i
han fet un viatge de no___es impre___ionant: primer han anat a Rú___ia i després a les
regions xine___es del sud.
f) La cri___i ha estat cau___ada per l’adhe___ió d’una nova empre___a en el sector.
g) Els escriptors pre___ocràtics foren capa___os d’explicar totes aquestes hipòte___is.
h) El ___endrer està ple de ___igarrets oloro___os.
i) El govern ha confe___at que les despe___es d’hi___enda són abu___ives.
j) El tornado Mari ha a___otat la ___ona més frondo___a de la selva ama___ònica.
k) La jutge___a france___a esbatu___ava la go___a.
l) El pre___ident va demanar que ce___ara la discu___ió.
m)El na___isme és una doctrina fal·la___ que ha sigut comdemnada a tot Europa.
n) Els palla___os del circ canten unes can___ons precio___es.
o) L’equip matala___er va lluitar fero___ment per arraba___ar el triomf als campions, però
va acabar apalli___at.
p) L’esqui___ofrènic di___imulava la seua mancan___a de seny.
q) Jo no a___epte la te___i que propo___a que aquesta és una malaltia psico___omàtica.
r) L’emi___ió exce___iva de ga___os com l’o___ó és una agre___ió al medi ambient.
s) A_ò és un contra___entit, a___í no hi ha res a fer.
t) La porta de l’ante___ala té les fronti___es rovellades.
u) Els intere___os de l’A___o___iació d’Amics d’Andalu___ia van ser anali___ats pels
congre___istes durant el mes de mar___.
v) La pi___arra de la meua cla___e és verdo___a.
w) La dona ro___a portava una ro___a a la mà.
Quadern de valencià mitjà de l'UA