dimarts, 13 de març del 2012

Mandonguilles i croquetesCROQUETA f.
Massa oblonga feta amb carn capolada o amb farina, arròs, etc., pastada amb llet i fregida després d'arrebossar-se amb ou i farina o pa ratllat; cast. croqueta.
    Fon.:
kɾukέtə (Barc.); kɾokéta (Val.); kɾoсétə (Palma).
    Etim.:
pres modernament del fr. croquette, mat. sign.


MONDONGUILLA o MANDONGUILLA f.
Bolla que es fa de carn o peix picat amb diversos ingredients, especialment pa rallat, ous i espícies: cast. almóndiga. Una almosta de mandonguilles ab escalunyes novensanes, Vilanova Obres, xi, 237. El segon plat... és el de les mondonguilles de carn, Salvador FB 69.
    Fon.:
munduŋgíʎə, mənduŋgíʎə (or.); mandoŋgíʎɛ (Ll.); mondoŋgíʎa (val.).
    Etim.:
del cast. almondiguilla, amb contaminació de mondongo.
croqueta.

(Del fr. croquette).

1. f. Porción de masa hecha con un picadillo de jamón, carne, pescado, huevo, etc., que, ligado con besamel, se reboza en huevo y pan rallado y se fríe en aceite abundante. Suele tener forma redonda u ovalada.

albóndiga.

(Del ár. hisp. albúnduqa, este del ár. clás. bunduqah, y este del gr. [κάρυον] ποντικόν '[nuez] póntica' ).

1. f. Cada una de las bolas que se hacen de carne o pescado picado menudamente y trabado con ralladuras de pan, huevos batidos y especias, y que se comen guisadas o fritas.