dilluns, 10 d’abril de 2017

Examen 3a avaluació. 19B

Comprensió oral, comprensió escrita i control de lectura: 27 d'abril de 2017.
Expressió escrita: 4 de maig de 2017.
Expressió oral: 9 i 11 de maig de 2017.